Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady a informace o zpracování osobních údajů 

I. Úvodní ustanovení

Dokument „Informace o zpracování osobních údajů“ (rovněž též „informační memorandum“, dále jen „informace o zpracování“) je zpracován v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen GDPR), spolu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a na něj navazujících předpisech.

Základní pojmy

Osobní údaje – zejména:

Jméno a příjmení, oslovení, IČO, DIČ, akademický titul, bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, v kombinaci s verzí a typem operačního systému a prohlížeče, číslo bankovního účtu, údaje o objednávkách, včetně k objednávkám připsaných poznámek, síťové, elektronické a další identifikátory a údaje, podle kterých je subjekt údajů identifikován, nebo jej lze identifikovat.

Výčet osobních údajů nemusí být úplný např. v případě, pokud jste nám doručil(a) dokumenty, obsahující další osobní údaje (týká se převážně osobních údajů, které nepožadujeme, ale kvůli zpracování celých dokumentů je rovněž zpracováváme). Dále můžeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v rámci e-mailové, telefonické, či osobní komunikace.
 

Správce osobních údajů: Originál Výrobky s.r.o., se sídlem Pardubice - Studánka, Ve Stezkách 163, PSČ 53003, IČO: 28854349
 

Subjekt údajů: Fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.
 

Správce osobních údajů tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů, souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Informace k jednotlivým zpracováním může správce poskytnout prostřednictvím dalších dokumentů. Liší-li se informace z dalších (konkrétně zaměřených) informačních memorand od informací uvedených v tomto dokumentu, mají přednost informace z konkrétně zaměřených informací o zpracování. 

II. Způsob zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů buď sám, nebo s pomocí zpracovatelů. Správce získává Vaše osobní údaje buď od Vás, nebo z veřejně dostupných zdrojů (registry, evidence), od orgánů státní moci, či na základě zvláštních právních předpisů a Vašeho souhlasu. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje v souladu s pokyny správce a dbají na jejich ochranu stejně, jako správce. Osobní údaje zpracováváme v papírové podobě i prostřednictvím výpočetní techniky, v obou případech dbáme na dodržování zásad bezpečného zpracování osobních údajů. V rámci ochrany osobních údajů jsme přijali technicko-organizační opatření s cílem chránit zpracovávané osobní údaje a zabránit neoprávněnému přístupu, poškození, ztrátě, zničení, neoprávněnému zpracování a dalším formám zneužití osobních údajů. Osobní údaje zpřístupňujeme zpracovatelům, viz níže. Třetím stranám osobní údaje zpřístupňujeme jen na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě právní povinnosti.

Doba zpracování závisí na jednotlivých smluvních ujednáních v souhlasech se zpracováním osobních údajů a právních předpisech, na jejíchž základě ke zpracování dochází, se zohledněním doby, po kterou je nutné, dle příslušných právních předpisů, osobní údaje archivovat.

III. Právní titul zpracování Osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje:

a) V rámci oprávněného zájmu správce, například kvůli potencionálnímu riziku soudních sporů, v rámci vedení agendy reklamací, vytváření statistik návštěvnosti a zasílání obchodních sdělení na základě zákaznické výjimky dle zákona č. 480/2004 Sb.,

b) Pro účely splnění právních povinností – např. v souvislosti s pracovně-právními předpisy, vedením účetnictví a dalšími právními povinnostmi,

c) Na základě Vašeho souhlasu, pro účely, které jsou uvedeny v příslušném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

d) V rámci právního základu (důvodu) uzavření smlouvy – kvůli realizaci objednávky, doručení zboží a poskytnutí dalších obvyklých služeb.

U bodů a, b, d jde o zpracování bez Vašeho souhlasu

IV. Příjemci osobních údajů (další správci)

Vaše osobní údaje můžeme rovněž předávat dalším příjemcům, kteří osobní údaje zpracovávají z pozice správce. Zde záleží na tom, jakou formu dopravy a platby zvolíte.

Mezi příjemce patří zejména následující dopravci: Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, PPL s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266.

Dále osobní údaje můžeme předávat partnerům, kteří pro nás realizují bezhotovostní platby, zejména: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polská republika, NIP: 779-23-08-495, Fio banka, a.s., IČO: 61858374, PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.

Osobní údaje můžeme předávat i dalším příjemcům, jako servisům v souvislosti s reklamací zboží, případně dodavateli zboží, u nějž zboží reklamujeme na základě Vaší reklamace atd.

V. Zpracovatelé osobních údajů

Využíváme rovněž služeb zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě našich pokynů způsobem, vyplývajícím z činnosti, kterou byli pověřeni. Mezi ně patří zejména:

Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727, v rámci služby Ověřeno zákazníky a jako zprostředkovatel prodejů v rámci portálu Heureka.cz,

Poskytovatel e-shopového řešení Shoptet - Shoptet, a.s. IČO: 28935675 – provozovatel e-shopového řešení,

Kuba a partneři s.r.o. IČO: 25961519, v rámci poskytování doprovodných hostingových služeb (e-mail, DNS) a vedení účetnictví,

Google Inc., sídlo 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – služba Google Analytics,

Facebook Inc., Menlo Park, California, USA - přihlášení přes Facebook a další činnosti, související s využíváním sociální sítě.

VI. Cookies

Na stránkách využíváme cookies hlavně kvůli měření návštěvnosti stránek a také kvůli zajištění funkcionality, nezbytné pro fungování stránek. Sběr cookies je možné zakázat v nastavení prohlížeče, v tom případě ale naše strány nebudou správně fungovat a my Vám nemusíme být schopni poskytnout zboží, či služby. K měření návštěvnosti můžeme využívat služby třetí strany, konkrétně společnosti Google Inc., sídlo 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ta za tím účelem využívá vlastní cookies.

Pokud souhlasíte s používáním profilujících (marketingových) cookies, souhlasíte také s tím, že Vaše data budou zpracovávána službou Google Consent Mode v2, která nám umožňuje využívat data z cookies pro remarketing nebo zpřesňovat data pomocí rozšířených konverzí. Tato služba vyžaduje, abychom Vám poskytli dva typy souhlasů: AD_USER_DATA a AD_PERSONALIZATION. AD_USER_DATA je souhlas s poskytnutím uživatelských dat nástrojům Google, jako je Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager a dalším. AD_PERSONALIZATION je souhlas s cílením personalizovaných reklam na základě Vašeho chování na našich stránkách a jiných stránkách, které používají služby Google. Tyto souhlasy můžete kdykoli změnit nebo zrušit v nastavení cookies, které najdete v dolní části našich stránek.

Cookies pro cílení reklamy nejsou zpracovávány, neboť česká legislativa od 7. 9. 2016 omezuje reklamu na elektronické cigarety ve stejném rozsahu, jako reklamu na tabákové výrobky, viz zákon č. 180/2016 Sb.

VII. Další informace

 1. Berete na vědomí, že okamžikem poskytnutí osobních údajů správci započne či započalo zpracovávání osobních údajů správcem.
 2. Berete na vědomí, že osobní údaje budou v nezbytném rozsahu zpracovávány a uchovávány i po ukončení zpracování na základě současného právního základu (např. smluvního vztahu, odvolání souhlasu aj.), vyžaduje-li to zákon, nebo je-li další zpracování v oprávněném zájmu správce údajů, či třetí osoby. Následné zpracování bude probíhat po dobu 36 měsíců, nebo po dobu, kterou vyžaduje aktuální platná legislativa (se zohledněním doporučení orgánů a úřadů).
 3. Poskytl jste nám přesné a pravdivé informace.
 4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci, vyjma případů, kdy to vyžaduje legislativa, nebo jste o tom informován.
 5. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani automatizovanému profilování.
 6. Berete na vědomí, že z důvodu zajištění bezpečnosti a dalších oprávněných zájmů správce mohou být v objektu správce osobních údajů umístěny kamerové systémy. Záznam z těchto kamerových systémů je uchováván po nezbytnou dobu a může být poskytnut třetím stranám na základě plnění právní povinnosti (spolupráce s orgány, činnými v trestním řízení), či na základě oprávněného zájmu správce (např. při komunikaci s pojišťovnou při šetření škodní události). O umístění jste informován informačními tabulkami s příslušnými znázorněními piktogramu kamery, kde máte zároveň k dispozici další informace, spolu s kontaktem na pověřence pro ochranu osobních údajů, či osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů ve společnosti.

Informace o zpracování osobních údajů u jednotlivých dalších příjemců a zpracovatelů jsou k dispozici na jejich internetových stránkách, nebo v sídlech společností.

VIII. Práva, související se zpracováváním

 1. V případě, že zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů na základě jiného právního základu.
 2. Dále máte právo:
  1. Být informován o zpracování svých Osobních údajů a požadovat podrobné informace o povaze a rozsahu zpracování.
  2. Požadovat od správce osobních údajů přístup k osobním údajům
  3. Požadovat opravu poskytnutých osobních údajů
  4. Požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů, žádosti jsou posuzovány s ohledem na právní základ zpracování osobních údajů
  5. Požadovat omezení zpracování osobních údajů
  6. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.
 3. Můžete také vznést námitku proti zpracování. Nevyhoví-li správce osobních údajů námitce, máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 4. Vaše žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
 5. Správce údajů je oprávněn v případě žádostí zjevně nedůvodných a opakovaných účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady, či odmítnout žádosti vyhovět.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.
 2. Znění tohoto dokumentu může správce osobních údajů změnit či doplňovat, aktuální znění je k dispozici na stránkách správce osobních údajů
 3. Tyto informace o zpracování nabývají účinnosti 25. 5. 2018.
Používáme ověření věku Adulto