Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu OKPRODEJ provozovaného naší společností

Originál Výrobky s.r.o., se sídlem Pardubice - Studánka, Ve Stezkách 163, PSČ 53003

IČ: 28854349

DIČ: CZ28854349

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31162

Adresa pro doručování: Originál Výrobky s.r.o., Ve Stezkách 163, 530 03 Pardubice

Telefonní číslo: +420 777 109 764 – fakturace, platby

+420 773 540 992 – technická podpora

Kontaktní e-mail: info@okprodej.cz 

 1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele. 

 1. Jaká je záruční doba?

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční doba do takového data.

Upozorňujeme, že některé komponenty elektronické cigarety mají omezenou životnost, která je kratší než dvacet čtyři měsíců (bližší informace naleznete na webovém rozhraní). Nefunkčnost těchto komponentů po uplynutí jejich životnosti nelze považovat za vadu a tedy uplatňovat po skončení doby životnosti těchto komponentů práva z vadného plnění. V případě potřeby nás kontaktujte, rádi Vám poskytneme více informací. 

 1. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ). 

 1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili;
 • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (živostnost baterií a dalších elektronických součástí je uvedena na výrobku a činí 300 nabíjecích cyklů. Životnost atomizérů, cartomizérů a příslušenství sloužícího k plnění liquidem činí 3 měsíce. Životnost clearomizérů, glassomizérů, atomizérů činí zpravidla 14 až 30 dnů v závislosti na intenzitě používání).
 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží (například použití neoriginální náplně či e-liquidu elektronické cigarety), nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.  

 1. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.
 • reklamované zboží Vám pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme zaslat (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši adresu pro doručování. Zboží můžete zaslat rovněž na adresu našeho sídla či do jakékoliv naší provozovny.

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

Při nákupu online je možné odstoupit ve lhůtě 14 dnů od kupní smlouvy a zboží vrátit bez udání důvodů. V případě elektronických cigaret, náplní a příslušenství (žhavící hlavy, clearomizéry, pody a pod..), které se prodávají v uzavřeném obalu, z hygienických důvodů - dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není možné vrátit zboží, které bylo z tohoto obalu vyjmuto (použito).

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Při uznané reklamaci hradí náklady na dopravu zboží naše společnost Originál Výrobky s.r.o. za Vás. Záruční a pozáruční servis na tel. +420773540992, reklamace@okprodej.cz - před odesláním reklamace nás prosím kontaktujte.

Zdarma zajistíme přepravu / zašleme Vám unikátní kód! Zákazník přinese zásilku na výdejní místo zásilkovny v dané zemi a nadiktuje zaslaný identifikátor obsluze. O ostatní se postaráme my! Platí pro Českou republiku a Slovensko.

 

Reklamační protokol - pdf

 

Používáme ověření věku Adulto